Revenge Spells Using Pictures 5/5 (18)

Revenge Spells Using Pictures
Revenge Spells Using Pictures

Revenge Spells Using Pictures

Revenge Spells Using Pictures, Where there are humans there are human tendencies. Allah has provided enough for every individual. However, humans give in to greed and often want more than they deserve.

Revenge Spells Using Pictures
Revenge Spells Using Pictures

In doing so, they take what belongs to other. This is the root cause of enmity between any two individuals. And with humans, hatred and enmity last longer than love and forgiveness. Past lover can use love binding spells to get love back.

It is possible that you may have not wished for an enemy but still have more than you can handle. If this is the case, keep your faith in Allah, for he’s watching every soul.

He knows if you are on the right path and will always stand by you. Allah always protects those who come to him. He will stand between you and your enemies and they will have to face the wrath of Allah.

Allah has given us ways to safeguard us from our enemies. You can use this to cast a revenge spells using pictures, on your enemies. It is never advised by Allah that you commit a sin even if it’s for your defense.

When faced with enemies with evil intent, Allah wants you to keep your faith in him and let him handle the enemies for you. For he is above sin, forgiveness, and revenge. What Allah delivers is always just and fair. Which is why, he has delivered this amal using which, you can cast revenge spells using pictures of your enemies.

Revenge Spells to curse enemy

For the revenge spells by pictures to work, you must be a devout namaazi, for Allah to take your side. 5 times daily prayer is one way of pleasing Allah. Besides this, you must strive to never wrong another individual.

Despite this, if there is someone who’s out to destroy you, then let Allah take care of it. All you have to do is perform the revenge spells. This will let Allah know of your intentions and accordingly Allah will eliminate your enemies before they can do any harm to you. Try the revenge spells and protect yourself as well as your family.

INSTRUCTIONS TO CAST REVENGE SPELLS USING PICTURES

For this powerful revenge spells by pictures, you will need a photo of your enemy. Keep the photo of your enemy in front of you, while you recite the wazifa given below. Perform the following ritual for 30 days, to cast revenge spells with pictures of your enemies.

 • First do the wuzu properly, before you start the ritual for revenge spells using pictures.
 • Then recite Darood Shareef, 8 times.
 • Now, recite 2 RakaatNafilnamaaz
  • When you are reciting the first Rakaat, chant Surah AlamNashrah, after you have chanted Surah Fateh.
  • And in the second Rakaat, you should chant Surah Al Fil, just after chanting Surah Fateh.
 • Then while reading Nafilnamaaz, look at the picture of your enemy to cast the revenge spells using pictures.
 • As you complete the namaaz, plead to Allah to make your enemy sick.

Recite the following the wazifa whenever you can, using the picture of your enemies. As you chant the below, amal blow on your enemies’ photos to cast revenge spells using pictures.

“HaassByaaaaaallaahwaaNaa’melWaakeel

BismillaahhirRaahmaannirRaaheem

SaallaaLLaaHU ‘aalaaMu’haammaadSaallaaLLaaHUaalaayheWaasaallaam

Raabbaanaaaaighfirlaanaaaazunoobaanaawaaisraaaafaanaaaa

fee aamrinaaaawaasaabbitaaqdaaaamaanaaaa

waansurnaaaalaalqaawmilkaaaafireen” 

The Surah Ikhlasis considered the most effective dua to take revenge on your enemies. You must chant the dua, mentioned below, on the days of Tul’u Se Qabl and Jumma, after you have performed the Fajrnamaaz.

Do the following ritual to spoil the evil plots against you, by your enemies and to cast revenge spells using pictures of your foes.

 • After you get up in the morning, clean yourself by doing wuzu.
 • Then prepare for the namaaz.
 • Take a pen and write the name of your enemy. Also, keep the picture of your enemy with you.
 • Awwal Durood Shareef – 100 times.
 • Surah Ikhlaas – 1000 times.
 • Durood Shareef again – 100 times.
 • Now, write – “Ilaahibabarkat seen kalaampaakkeinmemuwafiqatkar”.
 • Now, as you chant, blow air on that paper and the picture.
 • Then rinse that paper in water. If you can, serve this water to your enemy.
 • This will spoil all schemes of your enemy, planned against you.

You can also recite the following dua to cast revenge spell with pictures of your enemies.

aallaaaahummaa ‘aantaa ‘aadhudee, waa ‘aantaanaaseeree, bikaa ‘aajoolu, waabikaa ‘aasoolu, waabikaa ‘uqaaaatilu.

 aallaaaahummaa ‘innaaaanaaj’aalukaa fee nuhoorihimwaanaa’oothubikaa min shuroorihim.

 aallaaaahummaak-fineehimbimaaaashi’taa.

 Haasbunaallaaaahuwaani’aamaal-waakeel.

 aallaaaahummaamunzilaal-kitaaaabi, saaree’aal-hisaaaabi, ihzimil-‘aahzaaaabaa, aallaaaahummaaihzimhumwaazaalzilhum.

 aallaaaahummaaRaabbaas-saamaaaawaaaatis-saab’i, waaRaabbaal-‘aarshil-‘aadheem, kun lee jaaaaraan min [here you mention the person’s naame], waa ‘aahzaaaabihi min khaalaaaa’iqikaa, ‘aanyaafrutaa ‘aalaayyaa ‘aahaadunminhum ‘aawyaatghaaaa, ‘aazzaajaaaarukaa, waajaallaathaanaaaa’ukaa, waalaaaa ‘ilaaaahaa ‘illaaaa ‘aantaa.

aallaahu ‘aakbaar, aallaahu ‘aa’aazzu min khaalqihijaamee’aan, aallaaaahu ‘aa’aazzumimmaaaa ‘aakhaaaafuwaa ‘aahthaaru, ‘aa’oothubillaaaahil-laatheelaaaa ‘ilaaaahaa ‘illaaaaHuwaa, aalmumsikis-saamaaaawaaaatis-saab’i ‘aanyaaqaa’naa ‘aalaal-‘aardhi ‘illaaaa. bi’ithnihi, min shaam ‘aabdikaa [naame of the person], waajunoodihiwaa ‘aatbaaaa’ihiwaa ‘aashyaaaa’ihi, minaal-jinni waal’insi, aallaaaahummaakun lee jaaaaraan min shaarrihim, jaallaathaanaaaa’ukaawaa ‘aazzaajaaaarukaa, waataabaaaaraakaasmukaa, waalaaaa ‘ilaaaahaaghaayrukaa.

A revenge spell is the deadliest one of all the amal, mentioned in the Quran. A spell like such must be executed with the utmost care and caution. It would be better if you consult a trusted Islamic Astrologer, who can help you with every detail of the ritual that casts revenge spells using pictures.

Please Vote Me

About quranic magic 88 Articles
Molana is a famous name in muslim world, you can ask to solve any problems related to love, life, money, land, court case, visa, luck, love, relationship etc and get solutions by quranic ways. Quranic Magic is an single place that listen your problems carefully and provide you best solution by experienced Islamic persons.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*